create your own web page for free

II Kociewskie Foto Termedyje

To plener fotograficzny, na którym przez 4 dni będziemy zwiedzać Kociewie i uwieczniać na zdjęciach jego piękno a na zakończenie uczestnicy będą rywalizować w konkursie fotograficznym, którego łączna pula nagród to aż 15 000 zł

II KOCIEWSKIE FOTO-TERMEDYJE  • Odwiedzimy kociewskie miasta, zamki, grodziska, wsie oraz piękne lasy i jeziora.
  • Będziemy również pracować z modelkami w klimatach ludowych, pełnych folkloru.
  • Celem pleneru jest pokazanie fotografom z całej Polski uroków naszego regionu. Na pewno każdy z uczestników znajdzie tu coś dla siebie. 
  • Fotograficzną przygodę z Kociewiem zakończymy konkursem z cennymi nagrodami, w którym będzie mógł wziąć udział każdy uczestnik pleneru.
  • Zgłaszając jedno ze swoich zdjęć wykonanych w trakcie pleneru dostanie się szansę na wygranie wspaniałych nagród, których łączna pula wynosi aż 15 TYSIĘCY ZŁOTYCH.

Koszt uczestnictwa w plenerze
1100 zł/ os.

W cenie:

1


4 - dniowy pobyt (3 noclegi)  w  Dworku Tucholskim w Zblewie ul. Leśna 6, 83-210 Zblewo

2

wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) 

3

ubezpieczenie NNW  

4

transport

5

opieka koordynatorów  

6

wystawa zdjęć uczestników  

7

praca z modelkami podczas imprezy

Zapisy na plener

Telefonicznie lub mailowo:
Marek Kłos, tel. +48 669 960 900
e-mail: kociewskie.sf@gmail.com

ZAPRASZAMY !!!

Regulaminy

HARMONOGRAM PLENERU
II Kociewskie Foto-Termedyje
14-17.05.2020

Czwartek, 14 maja
15:00 - 18.00 –zakwaterowanie uczestników w Dworku Tucholskim w Zblewie ul. Leśna 6, 83-210 Zblewo
19.00 – kolacja
21.00 – 2.00 – wieczór integracyjny przy muzyce.

Piątek, 15 maja
7:00 - 8:30 - ZBLEWO zdjęcia
09.00 – Śniadanie
10.00 – Zbiórka
10.30 – Wyjazd:
- ŚWIECIE
zamek miasto okolice
-GNIEW
zamek, stare miasto
17.30 - Powrót
18.00 – Kolacja
do godz. 20:00 oddawanie zdjęć konkursowych

Sobota, 16 maja
04.30 - Zbiórka (dla chętnych)
05.00 – Wyjazd na poranne zdjęcia wsi kociewskich
08.00 - Powrót
09.00 – Śniadanie
10.00 – Zbiórka
10.30 – Wyjazd:
- STAROGARD GDAŃSKI
- GRODZISKO OWIDZ

17.00 - Powrót
17:30 – Obiadokolacja
do godz. 19:30 oddawanie zdjęć konkursowych
20:30 Oficjalne otwarcie II Edycji Konkursu Fotograficznego „ Miłość moja KOCIEWIE” oraz uroczysta gala
ok. 23:00 Zakończenie

Niedziela, 17 maja
09.00 – Śniadanie
10.00 –Wykwaterowanie, pożegnanie uczestników
*Harmonogram pleneru może ulec zmianie
Regulamin Pleneru
II Kociewskie FOTO-TERMEDYJE


I Organizator
1. Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne, 83-260 Frank, ul. Kręta 10
2. Wszelkie kwestie organizacyjne lub pytania związane z organizacją należy zgłaszać do: Marek Kłos, tel. +48 669 960 900 e-mail: kociewskie.sf@gmail.com

II Cel
1. Promowanie regionu etniczno - kulturowego Kociewie poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych dla regionu.
2. Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

III Termin i miejsce
1. Plener odbędzie się w dniach: 14-17.05.2020 w Dworku Tucholskim Zblewo, ul. Leśna 6, Zblewo

IV Definicja pojęć
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Plenerze należy przez to rozumieć Drugie Kociewskie FOTO-TERMEDYJE.

V Zgłoszenia
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Plenerze należy dokonać mailowo na adres: kociewskie.sf@gmail.com lub telefonicznie do piątku 10 kwietnia 2020r. pod numerem telefonu +48 669 960 900. Inne formy zgłoszeń możliwe są tylko po uprzednim porozumieniu z Organizatorem.
2. Warunki uczestnictwa:
- W Plenerze mogą wziąć udział wszyscy, którzy wypełnią formularz rejestracyjny.
- Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko i wyłącznie pod opieką rodzica/ prawnego opiekuna.
- Każdą osobę towarzyszącą należy zarejestrować osobno za pomocą formularza.
3. Uczestnicy zapewniają sobie sprzęt fotograficzny i komputerowy (wraz z niezbędnym oprogramowaniem, we własnym zakresie.
4. O udziale w Plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
6. Zgłoszenie do udziału w imprezie jest warunkiem wzięcia udziału w Drugiej Edycji Konkursu Fotograficznego „Uroki Kociewia”, którego zasady określa odrębny regulamin.

VI Zgoda na niekomercyjnie wykorzystanie fotografii
1. Każdy uczestnik Pleneru fotograficznego zobowiązuję się do przekazania Organizatorowi do dnia 30 maja 2020 w formie elektronicznej swoich fotografii w ilości 50 szt. wykonanych w trakcie imprezy na zasadach licencji Creative Commons uznania autorstwa oraz użycia niekomercyjnego.
2. Fotografie te zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy oraz do działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Organizatora, umieszczenia na stronach internetowych organizatora i partnerów Pleneru.
3. Powyższa zgoda jest równoznaczna z poszanowaniem praw autorskich, podpisaniem imieniem i nazwiskiem lub podanym przez autora pseudonimem i odnosi się tylko do korzystania z udostępnionych fotografii do celów niekomercyjnych.
4. Jednocześnie każdy uczestnik podpisując Regulamin oświadcza, że wszystkie przekazane fotografie są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami. Powyższe fotografie udostępniane są organizatorowi nieodpłatnie

VII Opłaty i warunki płatności
1. Koszt uczestnictwa 1100,00 zł / os.
Cena zawiera:
4 - dniowy pobyt w Dworku Tucholskim Zblewo - 3 noclegi
3 śniadania
3 obiadokolacje
Ubezpieczenie NNW
Zwiedzanie wg. Programu
Przejazdy autokarem
Opieka koordynatorów
Materiały dla uczestników
Wystawa na której zostaną zaprezentowane wybrane prace powstałe podczas imprezy
Dodatkowe atrakcje.

2. Organizator pobiera opłaty z góry:
1100 zł płatne w terminie do 10.04.2020 r.
Wpłat należy dokonać za pomocą przelewu na rachunek bankowy Organizatora: ODBIORCA: Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne, 83-260 Frank, ul. Kręta
KONTO: 10 16 1050 1764 1000 0090 3146 9753  TYTUŁEM: II KFT - Imię Nazwisko uczestnika. Po otrzymaniu wpłaty zostanie wystawiony rachunek przez Organizatora w terminie 7 dni od daty otrzymania zapłaty.

3. Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w imprezie możliwa jest tylko w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail kociewskie.sf@gmail.com.
W przypadku wpłaty całości kwoty, następuje zwrot 800,00 zł na konto bankowe uczestnika, podane w rezygnacji.

VIII Odpowiedzialność:
1. Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie imprezy przez siebie lub pozostające pod opieką osoby niepełnoletnie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki oraz za prywatny sprzęt oraz przedmioty uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

IX Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
2. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
3. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania."

X Zmiany Regulaminu:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

Regulamin

II Edycji Konkursu Fotograficznego „Uroki Kociewia”


I ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem II Edycji Konkursu Fotograficznego Uroki Kociewia”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs odbędzie się w trakcie Pleneru „II Kociewskie FOTO-TERMEDYJE” zwanego dalej Plenerem.
3. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu będzie region Kociewia, który odwiedzą Uczestnicy w trakcie trwania Pleneru.

II FOTOGRAFIE, KATEGORIA KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest w następującej kategorii tematycznej: „Miłość moja KOCIEWIE””
2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3. Zdjęcia, które wezmą udział w konkursie należy dostarczyć na nośniku typu pendrive.
4. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko trzy zdjęcia.
5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2000 pixeli. Plik należy nazwać swoim nazwiskiem i imieniem oraz miejscem zamieszkania ( przykład: Kowalski_Jan_Toruń.jpg).
6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności ich dóbr osobistych.

III UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca uczestnikiem Pleneru „II Kociewskie FOTO-TERMEDYJE”, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

IV ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
- Dostarczyć trzy zdjęcia na nośniku pendrive do biura organizatora w sobotę 16 maja do godz. 19:30.
- Wypełnić i podpisać oświadczenie dostępne w biurze organizatora.

Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie oświadczenia informuje, iż:
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie, wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu zgłoszonego zdjęcia. Odbitki i pliki przechodzą na własność organizatora konkursu.
Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojego zdjęcia.

V OCENA ZDJĘĆ
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. Jury dokonuje oceny, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w sobotę 16go Maja 2020r. na uroczystej gali zakończenia Pleneru.

VI NAGRODY
1. Nagrody rzeczowe przyznane przez przedstawicieli firm wspierających Plener.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników.
3. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.
7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
8. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu zgłoszonych prac . Odbitki i pliki przechodzą na własność organizatora konkursu.
9. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10.2020 roku. 

I Kociewskie Fototermedyje

Zapraszamy do galerii zdjęć naszych fotografów, którzy wzięli udział w pierszej edycji pleneru pn: I Kociewskie Fototermedyje, które odbyły się na przełomie kwietnia i maja 2019